אודות

תורת הקבלה שהיתה גנוזה ונסתרת כמעט אלפיים שנה התחילה להתגלות בדורות אחרונים יותר ויותר. הסיבה לכך היא מה שכתוב בהרבה ספרי מקובלים שבדור, שלפני ביאת משיח שנקרא דור 'עקבתא דמשיחא', צריכה חכמה זו להתפרסם ברבים וילמדו בה אפילו ילדים קטנים (הרמז ב'ילדים קטנים' הוא לנשמות שעדיין לא התפתחו דיין ועדיין נחשבות לילדים ברוחניות)

תורת הקבלה שהיתה גנוזה ונסתרת כמעט אלפיים שנה החלה להתגלות בדורות אחרונים יותר ויותר. הסיבה לכך היא שהמקובלים ראו ברוח קדשם את החושך הרוחני הגדול שהולך לרדת על העולם בדורינו וידעו שרק בעזרת האור הגדול של תורת הקבלה יוכלו ישראל להגאל משעבוד החומר.  תורת הקבלה מדברת ישר אל הנשמה ומעוררת אותה אפילו אצל הרחוקים ביותר. 
לכן לימוד זה כל כך נחוץ בדורינו, שבו קליפת החומר כל כך חזקה. הבעיה שהיתה קיימת עד לדורינו זה היא שתורת הקבלה נכתבה ע”י המקובלים הקדמונים בצורה סתומה ביותר, שכמעט ואין אפשרות להבין אפילו מילה אחת על בוריה.  הם עשו זאת בכוונה תחילה מסיבות השמורות עמהם (ראה מאמר 'גילוי טפח וכיסוי טפחיים' בספר 'מתן תורה').  ברגע שניתנה רשות מן השמים לפרסם את חכמת הקבלה בגלוי ירדה משמים נשמה גדולה שהאירה את פני העולם באור חדש ישן, שבעזרתו יכול כל אחד ללמוד את תורת הקבלה. נשמה זו היא נשמת המקובל האלקי מרן הרב יהודה הלוי אשלג זצוק"ל, בעל פירוש 'הסולם' לספר הזהר ופירוש מקיף על ספר 'עץ חיים' של האר"י ז"ל הנקרא 'תלמוד עשר הספירות' ועוד.

הר' אשלג מסביר בספרו 'פרי חכם' מאמרים, ע"מ קס"ה, את עניין נתינת הרשות משמיים לפרסום חכמת הקבלה ואלו דבריו: "שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת. ואם תשאלוני מאין אני יודע שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות, כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם, אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרהסיא בפני כל עם ועדה, ולהסביר כל מלה ומלה על אופניה, כי גם אנכי נשבעתי, שלא לגלות, כמו כל החכמים שקדמוני, אבל שבועה זו ואיסור זה אינם חלים זולת (רק) על אותם הדרכים הנמסרים בעל פה, מדור דור, עד הנביאים ומעלה כי הדרכים האלו אם היו מתגלים להמון העם, היו מביאים הפסד רב, מטעמים הכמוסים לנו.

אמנם אותו הדרך, אשר אני עוסק בספרי הוא דרך המותר ואדרבא נצטויתי מפי רבי להרחיבו כמה שאפשר לו, ומכונה אלינו דרך התלבשות הדברים.  ועיין במאמרי רשב"י, שלדרך הזה מכנה 'נתינת רשות'.  וזהו שהעניק לי ה' במדה שלמה, אשר מקובל אלינו, שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור, על דרך שאמרו ז"ל "ראוי היה שמואל הקטן ראוי וכו', אלא שאין דורו זכאי לכך", ועל כך אמרתי שכל זכייתי בדרך גילוי החכמה, הוא מסיבת הדור שלי".

יוצא מדבריו הקדושים במראה מקום זה ובעוד מקומות רבים אחרים שמה שהיה פעם כמוס, היום גלוי, ולא רק שמותר ללמוד אלא מצווה גדולה ללמוד וללמד, ראה 'אור הבהיר' מאמר 'שופרו של משיח': "ותדע שז"ס שאין בני ישראל נגאלים אלא אחר שיתגלה חכמת הנסתר בשיעור גדול, כמ"ש בזהר...". 

לצורך זה הוקם אירגון 'בסוד הדברים' שמטרתו להגיש את תורת הקבלה למעוניינים בכך על מגש של כסף בכל אתר ואתר.   לכל אחד ללמוד לפי תנאי חייו, מי באוטו, מי במטבח ומי בבית המדרש.  ובזאת לקיים את מאמר חז"ל "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", ואת מה שאמר אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי "בזכות ספרא הדין דאיהו ספר הזהר יפקון בני ישראל מן גלותא ברחמי" – בזכות ספר הזה יצאו בני ישראל מן הגלות באהבה. 

הצטרפו לניוזלטר שלנו

הכניסו את כתובת הדוא״ל שלכם וקבלו עדכונים על שיעורים חדשים
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.