עתידיו כל המועדות להתבטל חוץ מפורים. ההארה של פורים זו הארה של גמר התיקוןהארי זל כותב שזו הארה שאין בה תפיסההארה שלא מתגלה בימים רגיליםגם לא בשבתות וחגיםזו הארה של לעתיד לבואיש מעלה עצומה ליום הזה עד שכתוב שיום הכפורים נקרא כ (כמופוריםרק לרמז לנו איזו הארה גבוהה יש ביום הזהחזל אמרו שעתידיו כל המועדות (החגיםלהתבטל חוץ מפורים (ויש אומרים חנוכה). מוסבר בספרים הקדושים שלא ממש יתבטלו אלא הזיו שלהם יתבטללא יהיה ניכר בכללאבל החג עצמו לאלעומת זאת על ההארה של פורים נאמר שתישאר לתמידהיא כל כך גדולה ועצומה שזה לעולם לא יתבטלוההארה הזאת מזומנת לכל אחד מישראל שעושה את הפעולות הנכונות כדי להתחבר אליה בפוריםשהןמקרא מגילהסעודהמשלוח מנות ומתנות לאביונים.

מקרא מגילה

כבר הזכרנו זאת פעמים רבות שכל ספרי הקודש לא באים רק לתאר לנו מאורעות היסטוריים אלא הם טומנים בחובם סודות עליוניםסודות היקוםסודות האדם וכן התווית דרך להתפתחות הרוחנית שלנו.

כל השמות והדמויות שמופיעות במגילה מייצגות כוחות הפועלים באדם ובעולםמבררים מהי העבודה הפנימית שצריך לעשות על מנת להתפתחולעלות מן החושך והייסורים לדרגה יותר גבוהה.

אנו נבחן חלק מהדמויות העיקריות במגילה לאור ההבנה הזאת.

המן זרע עמלק

המן הוא לא רק המשנה הרשע למלך שמופיע במגילה אלא יש לו שורש קדום מאד שנקרא עמלקוהוא כוח חזק שנלחם בישראל לאורך כל ההיסטוריהתחילתו במדברכשיצאו ישראל ממצריים התחילו במסעם במדבר לכיוון איבמשך ארבעים שנה עברו ארבעים ושתיים מסעות במדברארבעים ושתיים פעמים בהם חנו ונסעו חנו ונסעויש מקומות בהם חנו כמה ימיםיש מקומות בהם חנו כמה חדשיםיש מקומות שחנו שנה… הכל על פי הדיבורכלומר כשהיו צריכים ליסוע היה עמוד הענן עולה מעל המחנה ומתייצב בקצהו וזה היה לאות לבני ישראל שעליהם לקפל את המשכן ואת כל המחנה ולהתחיל ליסוע.

בתחילת מסעותיהם במדבר הגיעו למקום הנקרא מסה ומריבה‘ שם זה ניתן לו על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה‘ לאמר היש ה‘ בקרבנו אם אין“. על מה היו המסה והמריבהבני ישראל היו צמאים למים ושכחו את כל השעבוד הקשה שהיו נתונים בו במצרייםשהיו זורקים ילדיהם ליאור ומשעבדים אותם בפרךוהתחילו מתלוננים על ה‘ מדוע הוציאם ממצרייםהאם בשביל להמית אותם במדברמיד באותו רגע שהתעורר בישראל הספק והחוסר אמונה מיד ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים“.. למהוכי ישראל ביקשו להיכנס בגבולו של עמלקלקחת מהם משהולאאומרים לנו חזל זוהי מלחמה רוחניתרפידים נקרא על שם שרפו ידיהם של ישראל מן התורהמההידבקות בתכלית האלוקיתכשזה קרה מיד התעורר הכוח שכנגדהכוח שאמור לעורר את ישראל ולהזכיר לנו את התכליתעמלק בגימטריא ספק והוא הכוח המנגד את ישראל ומתעורר בכל פעם שיש לישראל ספקות באמונה ובתורה.

הכוח של עמלק בנפש מתבטא כספקספק באמת האלוקיתבמדבר הוא בא להילחם בישראל כשיצאו ממצרים וגם אצל כל אדם הוא מופיע כשהוא מתחיל לעשות תהליכים של יציאה ממצריםמצרים זה מקום הקליפות מקום הטומאהכל עוד שהאדם הוא תחת רשות הקליפה אין עמלק נטפל אליו היות שהוא כבר נמצא בתוך הידיים של הקליפות אבל כשהאדם מתחיל לצאת ממצריםלצאת מהטומאה וללכת במדבר לכיוון ארץ ישראלכלומרלהתקדש  אז מגיע עמלק.

מה זה לצאת למדברלצאת למדבר זה לעזוב את המוכר בחייםלעזוב את הידועבמדבר אין שום דבראין לחםאין מיםאין חיים כמעטכשהולכים במדבר צריך אמונה גדולהושם הספק יכול להיכנס, וזה עמלקספיקות באמונה.

איך נקרא המן במגילההמן האגגילמה דווקא אגגיוכי היו אז שמות משפחהלא היוהאם לאבין קראו אגגלאלאביו קראו המדתאאז מאיפה בא לנו השם אגגי?

האגגי בא ליחס את המן לאגג.

אגג היה מלך עמלק בימי שאולשאול המלך הצטווה למחות את זכר עמלקוהוא אכן עשה זאת רק שעל מיטב הצאן ועל מלך עמלק  אגג הוא חס והשאיר אותם בחייםכשגילה זאת שמואל הנביא שיסף את גרונו של אגג אבל הוא את המועד ביום אחדבאותו ערב שתפס שאול את אגג ושם אותו במאסר נתן לו שפחהומאותה שפחה יצאו אבותיו של המן.

מדוע קרה הדבר הזהשלעמלק הייתה המשכיות נסית כזאתלא סתםההזדמנות שישראל היו ברוממות ובדביקות המספקת כדי לכרות את זכר עמלק מתחת השמיים  עברהומאז עמלק מתלבש בכל דור ודור בשונאים אחרים הנטפלים לישראל כשהם סוטים מהדרךלכן חלק מציווי של למחות את זכר עמלק שהתורה מצווה אותנוזכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצריםאשר קרך בדרךויזנב בך את הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקיםוהיה בהניח ה‘ אלוקיך לך מכל איבך מסביבבארץ אשר ה‘ אלקיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח“, חלק מהמשמעות של הציווי הזה ואולי המשמעות הראשונה שלו זה מחיית העמלק הפנימימחיית הספיקות הפנימיים באמונההקרירות בעבודה הרוחניתכי במי הצליח עמלק לפגוע במדברבקטני האמונה שהיו ענני הכבוד פולטים אותםכשיצאו בני ישראל ממצריים היו מוקפים בשבעה ענני כבודשהיו מגנים עליהם מכל צדדיהם והיו בלתי עבירים לשום אויבחרבחיצים או חיות רעותוכן היו מיישרים לפניהם את הדרךמחליקים את ההרים והגאיות והופכים הכל למישורומגנים עליהם מן השמש הקופחת של המדבר.

קטני האמונה היה הענן פולטם מחוץ לענני הכבוד – ובאלו זינב עמלקכי עמלק בא על פגם באמונה.

במגילה אנו פוגשים את עמלק בדמות המןמדוע נקרא המן  המן האגגי ולא המן העמלקימסביר לנו הר‘ אשלג ששמו בא לרמז על דבר נוסףאגג רומז על גגההשגה הגבוהה ביותר  המן רצה בהשגת כל האורות בתכלית הגדלותכמו שראינו במגילה שעל אף רב עושרו ורב בניו (שהיו לו הרבה יותר מהעשרה המוזכרים במגילהולמרות כל כבודו כל זה לא שווה לו כשמרדכי אינו כורע ומשתחווה לפניוובורא עולם שרצה להנחיל את כל הכבוד וההשגות למרדכי היהודי ידע שמרדכי לא ירצה מאום בשביל עצמוולא ישתדל בעבור עצמו כלוםלכן נתן הכל להמן תחילהולבסוף הפקיד את מרדכי על בית המן.

ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים

כשבא המן לשקול עשרת אלפים ככר כסף על ידיו של אחשוורוש כדי שייתן לו רשות להעביר את היהודים מן העולם חשד בו אחשוורוש שהוא מחפש דרך להעביר אותו ממלכותו ולמלוך תחתיוומדועאחשוורוש ידע שכל מי שנטפל לישראל לבסוף לקה ועבר מן העולםזה מה שקרה לסנחריבלנבוכדנצר ולעוד רביםלכן הסביר לו המן: “ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין כל העמיםואת דתי המלך אינם עושים ולא שווה למלך להניחם“. כלומרלא כמו שהמלך חושב כך המציאות הפעםישראל כוחם באחדותם ובדבקותם באלוקיהםמהרגע שהם מגלים פירוד ביניהם מאותו רגע סרה ההשגחה מעליהם וזו עת רצון לשונאיהםואת זה רימז לו באומרו ישנו עם אחד‘, אומרים לנו חזל מה זה ישנוישן והאות ו מסמלת את מלכו של עולםישן ו משמעו ישן המלך שלהםהם הראו פירוד לכן הסתלקה ההשגחה מעליהםועוד סיבה לדברמעבר לזה שהם בפירוד גם את דתי המלך אינם עושיםכששובהמלך‘ מרמז על מלך מלכי המלכים הקבהודתי המלך‘ זה התורה והמצוות.

אחשוורושרצה יותר מהמן בכליונם של ישראל לכן כשהניח הסברו של המן את דעתומיד הסכים וחתם בטבעת המלך.

אחשוורוש  אחרית וראש

לדמות של אחשוורוש במגילה יש שני רבדיםהרובד המתייחס למלך אחשוורוש עצמו שחי בשושן לפני בניין בית שניורובד יותר פנימי שמסמל את מלך מלכי המלכים הקבה השולט מראשית ועד אחריתוהוא מרומז בשמו של אחשוורוש  שהוא נוטריקון אחרית וראש.

וכמו שאומר הרבי מקמארנא: “הוא ה‘ יתברך שראשית ואחרית שלו ואין שום מציאות ודבר קטן וגדול בלתי מציאותו ורצונוומנסה לבני אדם לאן יפנה בעת צרתואבל ידיעתו זאת  שאחרית וראשית שלו יבטלו כל גזירות רעות“. אדם צריך לדעת שכל הדברים שבאים עליו בלא יוצא מן הכללהכל בא ממקור אחדגם הטוב וגם החושך והייסורים הכל מאותו המולך מאחרית ועד ראשיתשהוא המולך גם מהודו ועד כוש‘. “הודו סוד ראשית וכוש סוד אחרית ומקור השחרות והדינים שנקראים אחריתמראש וראשית עד המלכות שבמלכות שהיא קצה כל הספירות בכל מקום מאיר מלכותו ובכל תנועה נמצא אלופו של עולםוהכל ברצונו הפשוט”. (כתם אופיר)

לפעמים אדם נמצא במדרגה כזאת שפלה שהוא כבר לא מאמין שיש בורא לעולם – שואלים איפה היה הבורא שקרה לנו ככה וככהלא שואלים איפה אנחנו היינו כשקרה ככה וככההקבלה מלמדת שאור אינסוף מאיר כל הזמןרוצה להטיברק שלהטבה הזאת יש צינורות מסוימים דרכה היא יכולה לרדת לבני אדםאם אדם פוגם בצינורות הללו או חוסם אותם הוא חווה ייסוריםכי אינו מקבל את האורהייסורים הללו מאותתים לו שעליו לתקן משהוואז אם הוא מאמין שהקבה עומד שם בפתח ומביא עליו את הייסורים הללו לטובתו כדי שיתקן את הצינורות כך שיוכלו להוריד אליו שפעאז הדרך לביטול הגזירות והייסורים היא קלה ומהירהאבל מה רוב בני העולם עושיםמתעסקים בייסורים עצמםמתייחסים לייסורים עצמם בתור הבעיה.

מרדכי ידע שיש מקור לגזירה וביחד עם אסתר עמלו לתקן את הפגם בשרשו.

ומרדכי ידע את כל אשר קרה

ולכן כתוב שמרדכי ידע את כל אשר קרה‘, וכי רק מרדכי ידעהרי כתוב שהעיר שושן כולה נבוכהמשמע שכולם ידעולמה אם כן טורחת המגילה להדגיש שדווקא מרדכי ידע את כל אשר קרה?

הסיבה היא שרק אחד ידע מה שקרה מאחורי הקלעיםמה הסיבה הרוחנית לגזירה הזאת ומה הדרך לתקן אותהמרדכי ידע שעם ישראל רדוםיש פירוד לבבות ויש נסיגה בקיום המצוותכל השאר לא הבינו את הסיבות הם התרכזו בצרותבייסוריםכמו היוםרואים שהכל קורס מסביבהמשטרההנהגההמוסדותהחברההערכיםהחינוךהתא המשפחתיכולם נבוכים לא יודעים מה לעשותמה הסיבה להכלמרדכי כן ידע מה הסיבה הוא ידע שעם ישראל לא הולכים בדרך לתיקון ולתכלית שלהםהם ישנים מן המצוות ולכן גם הקבהכביכולישןכלומרמסולקת ההשגחה.

מרדכי ידע שעם ישראל התבשרו מפי הנביאים שגלות בבל תמשך שבעים שנההוא ידע שהם עומדים לפני סוף הגלותכדי שהנבואה תתקיים צריך או שעם ישראל יתעוררו בתשובה שלימה לפני הקבה מעצמם או שחו הקבה יאלץ להביא עליהם כאלו צרותשמחמתם ומחמת הייסורים הקשים ירוצו לאביהם שבשמייםוכן הוא ידע שממצריים יצאו רק חמישית מן העםאף אחד לא מבטיח לו שמגזירה זו ינצלו יותרלכן זעק מרדכי זעקה גדולה ומרה.

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה

בפשט מספרים לנו חזל סיפור מאד מעניין על המן ומרדכיסיפור של מאחורי הקלעים‘: חזל מגלים לנו שהמן ומרדכי לא נפגשו לראשונה בארמון המלךההיכרות ביניהם הייתה קדומה הרבה יותרכשהיו ישראל בונים את חומת ירושלים בימי עזראבאו השונאים ומנעו אותם לבנותבטענה שלא ברשות המלך הם בונים את החומהישראל מצידם התעקשו שכן ברשות המלך הם בוניםאמרו להם השונאים בררו לכם איש אחד מתוככם ואנו נבחר לנו איש אחד מתוכנו וילכו שניהם ויודיעו למלך ונראה מה תהיה תגובתובררו השונאים את המן וישראל בררו את מרדכי, ויצאו שניהם לדרךבחצי הדרך נגמרה הצידה שהכין המן לעצמו וביקש המן ממרדכי לכלכלומרדכי הסכים רק בתנאי שהמן ימכור לו את עצמו לעבד עולםהמן הסכין וחרט למרדכי על סנדלו: אני המן האגגי עבדו של מרדכי היהודי שנמכרתי לו בככר לחם אחת“. כשנפגשו בשנית בשער המלך והיו כל העם כורעים ומשתחווים לפני המןהיה מרדכי מרים סנדלו ומראה להמן את שטר המכירה שהיה ביניהם.

בפנימיות הדבריםבסודהמגילה לא באה רק לתאר לנו מאורעות היסטורייםאלא מעבירה מסרים נצחייםיש כאן מלחמה בין שיטותמלחמה בין דרך עמלק לדרך ישראלהשיטה של המן הוא היא השיטה של משיכת אור ישרשהיא הרגשת טעם מידיהנאה מידיתמה שאני עושה הוא בשביל לקבל הנאה ממנו זה נקרא משיכה מקו שמאלעבודה של הדעת  מה שאני יודע שיהיה לי רווח ממנו  אני עושה.

כל העםהשתחוו להמןכלומר שהסכימו עם שיטה זורצו הנאות לעצמםעבדו את הרצון לקבל לעצמו בלבדשמפריד מן האור האלוקי.

רק מרדכי לא יכרע ולא ישתחווהשהוא לא עבד על מנת לקבל לעצמו אלא על מנת להשפיעוזו השיטה של ישראללכן כתוב כי הגיד להם אשר הוא יהודי‘. יהודי לא צריך לעבודלפעוללחיות על מנת לקבל לעצמו בלבדמניעים אגואיסטייםזה הדבר שמנתק אותו ומפריד אותו ממקור האור האלוקיהאגואיסטיותהאינטרסנטיות מפרידה.

לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלשת ימים

מעבר לזה פנה לאסתר המלכה.

לדמותה של אסתר המלכה כמו למלך אחשוורוש יש שני רבדיםאסתר הצדקת שהצילה את עם ישראל בעת ההיאוהרובד הפנימי זה השכינה הקדושה הכוללת את כל נשמות ישראל.

אסתר זכתה להיות מרכבה לשכינה הקדושהכשמרדכי מבקש מאסתר להתחנן אל המלך בעבור ישראל זה בעצם הכוונה שהשכינה תעורר את רחמי הקבה על בניו.

אסתר אמנם ליבה מר על עמה אבל היא יודעת שזה לא הזמן הנכון להיכנס אל המלךגם כהן גדול היה נכנס לבית קודש הקדשים רק פעם אחת בשנה ואם רצה להיכנס לא בזמן המתאים היה מת במקוםגם כאן אסתר אומרת שאם תלך לא ברשות אל המלך היא מסכנת ממש את חייהאומר לה מרדכי את הפסוק הידוע אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה לעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.

כששמעה אסתר כך אמרה בסדר אכנס אל המלך אבל שני תיקונים תעשה בינתייםשיעזרו לנו לתקן את הפגם בשורש ולעורר את רחמי הקבה על עמוראשית לך כנוס את כל היהודים  כנגד הפגם של עם מפוזר ומפורד בין העמים‘ יתכנסו ויתאחדוושנית וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כןצום זה מלשון צמצוםשעניינו צמצום הרצון לקבל.

אמרו חזל שנגזרה על ישראל כליה על שנהנו מסעודתו של אחשורושלכאורה תמוהעל כזה דבר מועט נגזרה על דור שלם כליהעל שנהנו מסעודה של המלך אחשוורוש?

אלא שאכילה תמיד משמעה קבלת אורותלכן תמיד דרך ישראל לצרף סעודה לכל אירוע שבקדושהאם יש ברית  יש אחכ סעודהאם יש תפילה בשבת  יש אחכ סעודהבר– מצוה  יש אחכ סעודהחתונה  מלווה בסעודה וכן כל כיוצא בזהוזה משום שכל הדברים המוזכרים לעיל הם מושכים אורותוהסעודה עניינה קבלת האורותחזל בשפת הענפים‘ שלהם (שפת המקובליםרומזים לנו שישראל משכו וקבלו הארה דרך הטומאהדרך אחשוורושוהארה שמתקבלת בכלים של טומאה שורפת את המקבל אותה וזה עניין הגזירה שנגזירהשהיתה תוצאה ישירה של בחירת ישראל לקבל דרך הכלים של הטומאה.

מה התיקון לזה? “צומו עלי שלשת ימים” תתקנו את הרצון לקבל הקלוקל הזהתצמצמו את משיכת האורות דרך קו שמאל בלבדשזו דרך הטומאהוהמשיכו בדרך האבות שזו קבלת האורות בדרך של שלשה קוים  ימיןשמאל ואמצע.

כשעשו ישראל כן הצליחה אסתר למצוא חן בעיני המלךוכבר בלילה ההוא מסופר שנדדה שנת המלךמה זה לילהלילה זמן של חושךהסתרזמן של צרות ויסורים הוא זמן חשוךזמן שאנחנו בהסתרההקבה מסתיר פניו מאתנואז בזמן ההוא שישראל היו בצרה גדולהנגזרה עליהם גזירת כליה  בלילה ההוא נדדה שנת המלך‘ בעקבות פעולותיהם של אסתר ומרדכיכלומרהמלך כבר לא ישןההשגחה חזרה והתעוררה.

שם ה

לפני שחזרה ההשגחה מה קרהאסתר התחילה להזכיר את שם ה‘, לא בגלוי אבל בנסתרהארי זל אומר שיבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו” ראשי תיבות שם ה‘. כשאדם נמצא בגלות הנפש הוא לא מסוגל לקרוא אל ה‘, לא יעזור מה שיגידו לו הוא לא מאמין בזהלקרוא ולזעוק אל ה‘ זה תחילת הגאולההזכרת שם ה‘ בנסתר עי אסתר זה תיקון גדול של התחברות לכוחות של השגחה ורחמים על עם ישראל.

המן מצד שני מתחבר לכוחות ההפוכים בדיוקכוחות הדין והגבורה.

אחרי שאסתר המלכה הזמינה את המלך ואותו למשתה אסף את זרש אשתו ואת כל אוהביו וסיפר להם על כל כבודובניוקנייניו והזמנתו למשתה עי המלכה והוסיף לסיום  וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר אני ראה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך“. גם כאן מגלים את עינינו המקובלים שכל זה איננו שווה לי‘ סופי תיבותה  ו  ה  ישהוא שם ה‘ הפוך – מהסוף להתחלהוהוא קשור לכוחות הדין הקשהשם זה משמש בחודש תמוז שהוא חודש מועד לפורענויות ביותרבו נשתברו הלוחותנפרצו חומות ירושלים בעת המצור הן בימי בית ראשון והן בימי בית שני וקרו עוד דברים קשים ומרים לעם ישראל.

מי שמבין יכול לראות מלחמה סמויה במגילה בין כוחות הדין והטומאה לכוחות הקדושה.

אומרת התורה כי יד על כס יה מלחמה לעמלק מדר דר“, והתורה שבעפ מוסיפהאין השם (שם ה‘) שלם ואין כסאו שלם עד שימחה זכר עמלק.

מה זה שם ה‘? יהוהוכאן מוזכר רק שתי האותיות הראשונות משם ה‘: יהוגם הכסא חסר א‘ כי כתובכס ללא א‘. וזה מרמז לנו על פגם האמונה בספירותכל עוד יש פגם באמונה אין אפשרות לשפע האלוקי להגיע לנבראים כי יש נתק ברצף ההשפעה והקבלהנתק המתבטא בכך שאין שם ה‘ שלם ולא הכיסא שלו.

הכיסא הוא כנגד עולם בריאהוהוה החסרים בשם ה‘ הם כנגד עולם יצירהעשיהוכל עוד אין את האמונה בדרך התורהאין יכולת לשפע שבספירות להמשך לתחתוניםמה מקרר ופוגם באמונההספקשהוא גימטריא עמלקולכן כתוב שמלחמה לה‘ בעמלק מדר דור.

רשי מסביר מה זה מדר דור‘?

מדורו של משה לדורו של שאולמדורו של שאול לדורו של מרדכיומדורו של מרדכי לדורו של מלך המשיח.

מה היה בדורו של משהישראל היו צריכים להיכנס לארץ ובא עמלק וניסה למנעםהמלחמה האחרונה של משה הייתה בעמלקזו המשימה האחרונה שהטיל עליו הקבה לפני מותו כי היא נוגעת ממש לקיום של העם היהודי.

את סיפור עמלק בדורו של שאול פרטנו לעיל.

מלחמת עמלק בישראל בימי מרדכי זה כל סיפור המגילה.

והמלחמה בדורו של משיח יש אומרים שזו גרמניה הנאצית.

למה גרמניהכתוב אל תתן המאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה (תהלים). אומרת הגמרא: ‘אמר יעקב (אבינולפני הקבהרבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאוות לבו, זממו אל תפק. זו גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם כולו“. (“זממו אל תפק“, כלומר אל תוציא את הזמם מפיומפרש רשיזמם כמין טבעת ברזל שנותנים בחוטמה של אנקה ונמשכת בו).

עמלק הוא נכדו של עשווגרממיאאומר הגרא וכן היעבץ היא גרמניה של ימינו.

המגילה מפרטת רק עשרה מבני המן שנתלולמה רק עשרהשידוע שהיו לא עשרות רבות של בניםאחרי שנהרגו אותם עשרה מבקשת אסתר מהמלך אחשוורוש שיתלו על עץלמהלמה צריך לתלות אותם אחרי שכבר מתודבר נוסףבפירוט שמותיהם יש שלש אותיות שכתובות בכתב יותר קטן מאשר שאר האותיותהאות ת‘ – בפרשנדתאהאות ש‘ – בפרמשתאוהאות ז‘ – בויזתאביחד יוצרות האותיות את הצירוף – תשזלמה כתבה המגילה שלש אותיות אלו בכתב קטן?

ההיסטוריה נתנה את ההסבר גם לזה וגם למה שאמרו המפרשים על מלחמה לה‘ בעמלק מדר דור‘: מדורו של מרדכי לדורו של מלך המשיח.

שנת תשז בלוח העברי היא שנת 1946 בלוח הלועזיב – 1946 נערכו בנירנברג שבגרמניה משפט ל-22 פושעי מלחמה מבחירי הצמרת הנאצית.

מתוכם שניים התאבדושלשה זוכו ושבעה נדונו למאסרנשארו עשרהעשרה דווקאבתשז 1946 הומתו עשרת פושעי המלחמה הנאצים בתליהכמו אבי אביהםהמןשהתחנן לא להתבזות במוות של תליה אלא להיות מומת בחרב גם הם התחננו לא להיות מומתים בתליה דווקאלפני מותו צעק אחד מהםפורים 1946!

ההיסטוריה הוכיחה את מה שאמרו המפרשים  גרמניה היא עמלקוביארה מדוע התעקשה אסתר המלכה לתלות את בני המן אחרי שמתו.

מקרא מגילהמשלוח מנותמתנות לאביונים וסעודה

בפורים יש את הכוח להכרית את עמלקוזה פשר השמחה הגדולה שיש בפוריםכי כתוב שאין שמחה כהתרת הספיקות‘ וספק בגימטריא עמלקכאמור.

איך עושים זאתיש ארבע מצוות היום בפורים המחברות אותנו להארה הגדולה שיש ביום הזההמצווה הראשונה זה מקרא מגילה. באמצעות הכח של האותיות אנחנו מתחברים לעצם ההארה האלוקיתולכן חשוב מאד לדאוג שהקריאה תהיה ממגילה כשרה הכתובה על עור קלף ולא להחסיר אף מילה.

דבר שני בלך כנוס את כל היהודים‘ משתמשים גם היום עמנ לבטל את הפירוד שם נכנס העמלקזאת עושים עי משלוח מנות איש לרעהוהמקרב את הלבבות  שתי מתנות לשני אנשיםאנשים לאנשים ונשים לנשים.

כמו כן דואגים לאביונים מבין עמינו שאין ידם מגעת לקנות סעודת פורים כמצוות היוםומזדרזים מיד אחרי קריאת מגילה בבוקר לתת מתנות לאביוניםשהוא סכום כסף שיספיק לשני אביונים לקיים סעודה פורים מינימאלית (והסכומים המינימליים מפורסמים בבתי כנסיות).

אחרי שקיימנו את שלושת הדברים האלהנמשכה הארה גדולה שאותה אנו מקבלים עי הסעודה. כבר הסברנו למעלה שהסעודה עניינה קבלת האורותגם בפורים יש סעודה ובתוכה יש משתה ייןהשתייה אמורה להמשך עד דלא ידעהיום המושג עדלאידע זה תהלוכה של אנשים מחופשים שהולכים ברחובותבדרכ הילדים בביס עורכים עדלאידע לפני פורים ומציגים בפני כולם את התחפושותבעצם כל החג הזה איבד את התוכן הפנימי העצום שלו והפך להיות סתם סיבה למסיבה בלי לדעת למה ומדועלמעשה מקור המושג הוא בחזלחזל אמרו שחייב אדם להתבסם (להשתכרבפורים עד דלא ידע (עד שלא ידעלהבחין בין ארור המן לברוך מרדכי.

למה?

בכל הארה גדולה יש נקודה של חושך ובכל חושך גדול יש נקודה של אורהשכרות בפורים מאפשרת לנו לאחוז בנקודה הזאת של האור הנמצאת בתוך החושך ולגאול אותהבתוך המן יש נקודה אחתניצוץ אחד טובואותו צריך להוציא בפוריםוזאת עושים כשמגיעים לדרגה של מעל הדעת  דרגת מקור האמונהעי השתייה.

הגמרא מספרת על רבה ורב זירא שסעדו ביחד סעודת פורים והתבסמובתוך כך קם רבה ושחט את רב זיראלמחרת ביקש עליו רחמים והחיה אותו.

לכאורה תמוה מאד – מה הסיפור הזהרבה שחט את רב זירא כשהיה שיכור?! ‘בעל הסולם‘ מגלה לנו שיש פה סוד עמוקביום רגיל לאדם אסור בשום פנים לאבד את הדעת שלו עי שכרותאבל בפורים יש סגולה בשתייה לנשא את האדם לדרגה מאד גבוהה שנקראת רישא דלא אתידע‘, זהו למעשה המקום הכי גבוה שיש יכולת באדם להגיע אליווזאת אם האדם עושה זאת נכון בקדושה וטהרה.

ולכן כשכתוב שרבה ורב זירא התבסמו הכוונה שהשיגו גרכלומר הגיעו למדרגות גבוהות ביותר בזכות הסתיה שבפוריםוכשהיו במדרגות גבוהות אלו ביטלה הגדלות שמסמל אותה רבה (מלשון רב וגדולאת הקטנות שמסמל אותה רב זירא (מלשון קטן וזעיר). למחרת כשירדו ממדרגות גבוהות אלו הבינו שצריך גם לקטנות בעולםולכן החייה רבה את ר‘ זירא.

שיהיה לנו חג פורים שמח ונזכה למחות את זכר עמלק הפנימי והחיצוני בעזה.

חברים יקריםאם ברצונכם להשתמש בחלקים מן המאמר לצרכי זיכוי הרבים אנא הקפידו לומר את הדברים בשם אומרםבנטילת כל המאמר אנא עשו זאת עם הקישור לאתר. besodh.com

האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם“.

להדפסת המאמר – לחצו

1 thought on “פורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *